کارنامه - آزمون های آزمایشی رایگان وکالت.

زمان تا آزمون وکالت 96 :
آزمون های موجود
عنوان تعداد سوال وضعیت کارنامه سوالات نفرات برتر
وکالت 83

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 84

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 85

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 86

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 87

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 88

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 89

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 90

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 91

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 92

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 93

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 94

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده
وکالت 95

120

شرکت در آزمون مشاهده با پاسخنامه|بدون پاسخنامه مشاهده