جهت هر گونه ارتباط با سایت کارنامه در ساعات اداری و غیر اداری از نشانی mail@kaarnameh.ir استفاده فرمایید.