آزمون وکالت 88

مدنی

1 . در عقد رهن اگر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت كند:

عقد منفسخ مي شود.

عقد قبلا واقع شده و عين مرهونه به تصرف وراث داده مي شود.

عقدي واقع نشده و اثر ايجاب و قبول زايل مي شود.

راهن حق فسخ عقد را خواهد داشت.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 43.24
عدم پاسخگویی:
% 27.03

2 . اتومبيلي با سرعت غيرمجاز در حال حركت است. شخصي عمدا خود را در مسير اتومبيل انداخته و مصدوم مي شود. جبران خسارت بر عهده چه كسي است؟

بر عهده خود مصدوم است و راننده مسووليتي ندارد.

مسووليت بين دو نفر به تساوي تقسيم مي شود.

مسووليت به نسبت ميزان دخالت هر يك از طرفين بين آنها تقسيم مي شود .

راننده مسوول است چون سرعت غير مجاز داشته است .

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 37.84
غلط:
% 32.43
عدم پاسخگویی:
% 29.73

3 . اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود خسارت به عهده چه كسي است ؟

از مال مقترض است .

از مال مقرض است.

فقط در صورتي كه مقترض تعدي و تفريط نموده باشد از مال مقترض خواهد بود.

در صورتي كه فقط بر اثر آفات سماوي تلف يا ناقص شود از مال مقرض خواهد بود.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 40.54
غلط:
% 29.73
عدم پاسخگویی:
% 29.73

4 . كدام يك از معاملات زير معتبر است ؟

معامله مكره

معامله مضطر

معامله انسان مست

معامله انسان بي هوش

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 72.97
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 24.32

5 . اشخاصي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از :

پدر ، مادر ، زوج ، زوجه و كلاله امي

پدر ، خواهر ، خواهرهاي ابويني يا ابي ، كلاله امي و زوج

پدر ، مادر ، خواهر و خواهر هاي ابي يا ابويني و كلاله امي

پدر، دختر و دختر ها ، خواهر و خواهر هاي ابي يا ابويني و كلاله امي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 59.46

6 . اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد:

متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارند.

فقط متولي حق شفعه دارد.

فقط موقوف عليهم حق شفعه دارند.

متولي و موقوف عليهم حق شفعه دارند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 48.65
غلط:
% 16.22
عدم پاسخگویی:
% 35.14

7 . كدام يك از عبارات زير نادرست است؟

عقد بيع معلق صحيح است.

عقد نكاح معلق باطل است.

عقد ضمان معلق صحيح است.

عقد اجاره معلق صحيح است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 62.16
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 29.73

8 . در كدام يك از عقود زير علم اجمالي به مورد معامله كافي است؟

عقد جعاله

عقد رهن

عقد قرض

عقد نكاح

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 67.57
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 27.03

9 . كدام يك از اعمال حقوقي زير را نمي توان به صورت شرط نتيجه ضمن عقد آورد؟

طلاق

عدم عزل وكيل

وكالت

صلح

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 67.57
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 27.03

10 . چنانچه در عقد بيعي كه مبيع آن كلي است جنس و مقدار مبيع ذكر شود ولي وصف آن ذكر نگردد عقد بيع چه وضعيتي دارد؟

صحيح است .

قابل فسخ است .

باطل است.

صحيح است ولي فروشنده مجبور نيست فرد اعلاي آن را ايفاء كند

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 40.54
غلط:
% 32.43
عدم پاسخگویی:
% 27.03

11 . اگر بعد از عقد بيع و قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود ، بيع چه وضعيتي دارد ؟

مشتري حق فسخ دارد.

بيع منفسخ مي شود.

مشتري فقط حق مطالبه ارش دارد.

چون عيب بايد در حين عقد موجود باشد مشتري هيچ حقي ندارد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 51.35
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 27.03

12 . براي حداقل سن نكاح كدام گزينه صحيح است؟

براي دختر ۱۳ سال تمام قمري و براي پسر ۱۵ سال تمام قمري

براي دختر ۱۵ سال تمام شمسي و براي پسر ۱۵ سال تمام شمسي

براي دختر ۹ سال تمام قمري و براي پسر ۱۵ سال تمام قمري

براي دختر ۱۳ سال تمام شمسي و براي پسر ۱۵ سال تمام شمسي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 32.43
غلط:
% 35.14
عدم پاسخگویی:
% 32.43

13 . درخصوص اجاره مال مشاع كدام يك از گزينه ها صحيح است؟

اجاره مال مشاع و تسليم عين مستاجره جايز است.

اجاره مال مشاع فقط با اجازه شريك جايز است.

اجاره مال مشاع جايز نيست.

اجاره مال مشاع بدون اذن شريك هم جايز است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 51.35
غلط:
% 16.22
عدم پاسخگویی:
% 32.43

14 . شخصي كالايي را خريداري كرده و پس از انجام معامله متوجه مي شود كه كالاي خريداري شده معيوب است. خريدار پيش از اتخاذ هر گونه تصميمي فوت مي كند، در اين صورت:

ورثه فقط حق مطالبه ارش دارند.

حق فسخ ورثه و نيز حق مطالبه ارش ساقط مي شود.

ورثه مختارند در فسخ معامله و يا مطالبه ارش

ورثه فقط حق فسخ معامله را دارند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 59.46
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 29.73

15 . در حواله لازم است :

محيل به محتال مديون باشد.

محيل به محال عليه مديون باشد.

محتال به محيل مديون باشد.

محال عليه به محيل مديون باشد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 48.65
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 40.54

16 . اگر مشتري بعد از عقد ، مبيع را اجاره داده باشد و بيع مذكور به استناد يكي از خيارات فسخ شود:

عقد اجاره صحيح است و بايع نمي تواند فسخ يا ابطال آن را بخواهد.

عقد اجاره باطل است و بايع مي تواند حكم بر بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

عقد اجاره غيرنافذ است و اعتبار آن مستلزم تنفيذ از ناحيه بايع است.

عقد اجاره صحيح است اما بايع مي تواند آن را فسخ كند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 37.84
غلط:
% 29.73
عدم پاسخگویی:
% 32.43

17 . چنانچه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اعمالي شود كه موجب ضرر مولي عليه است:

دادستان مي تواند منحصراً از اقرباي صغير قيم تعيين كند.

با درخواست يكي از اقارب وي يا درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات در دادگاه ، دادگاه ولي مذكور را عزل و راساً قيم تعيين مي نمايد.

ولي قهري ملزم مي شود رعايت غبطه صغير را بنمايد و جبران ضرر كند.

دادگاه حق عزل ولي قهري را ندارد و فقط مي تواند ضم امين نمايد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 37.84
عدم پاسخگویی:
% 35.14

18 . كدام يك از عقود زير لازم است ؟

عقد مزارعه

عقد مضاربه

عقد جعاله

عقد وكالت

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 45.95
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 35.14

19 . اگر برخورد دو وسيله نقليه خارج از اراده راننده ها باشد:

خسارات بالمناصفه بين طرفين تقسيم مي شود.

هر كدام بايد نصف خسارت ديگري را جبران كند.

هر كدام بايد خسارات ديگري را جبران كند.

هيچكدام ضامن نيستند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 43.24
غلط:
% 32.43
عدم پاسخگویی:
% 24.32

20 . اقرار سفيه در دعواي راجع به نسب و دعواي راجع به معاملات:

در مورد اول موثر و در مورد دوم بي اثر است.

در هر دو مورد بي اثر است و موثر نيست.

در هر دو موثر است.

در مورد اول بي اثر و در دومي موثر است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 64.86
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 29.73

آیین دادرسی مدنی

21 . كدام گزينه صحيح نيست ؟

مرجع اعاده دادرسي اصلي دادگاه صادر كننده حكم است.

اعتراض ثالث طاري به موجب دادخواست است.

هيچ يك از قرارها قابل اعاده دادرسي نيست.

اعتراض شخص ثالث مهلت ندارد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 48.65

22 . كدام گزينه صحيح است ؟

چنانچه دادخواست تجديد نظر خارج از مهلت داده شود به موجب قراردادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود.

راي دادگاه تجديدنظر در هيچ صورتي غيابي محسوب نمي شود.

ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع است.

چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت داده شود به موجب قرار دادگاه تجديد نظر رد مي شود.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 35.14
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 45.95

23 . ايرادات و اعتراضات بايد……. به عمل آيد مگر اينكه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

بعد از اولين جلسه دادرسي

قبل از جلسه رسيدگي

تا اولين جلسه دادرسي

تا پايان اولين جلسه دادرسي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 43.24
غلط:
% 16.22
عدم پاسخگویی:
% 40.54

24 . وكيلي كه به دادگاه دادخواست تقديم كرده :

تا قبل از اعلام ختم دادرسي مي تواند استعفا بدهد.

بايد در زماني استعفا دهد كه موجب تجديد جلسه نشود در غير اين صورت دادگاه به ا ين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.

در صورتي استعفايش پذيرفته مي شود كه به اطلاع موكل رسانده باشد.

هر زمان بخواهد مي تواند استعفا دهد و استعفايش موجب تجديد جلسه خواهد شد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 40.54
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 40.54

25 . دعاوي راجع به تركه متوفي تا زماني كه تركه تقسيم نشده است:

در دادگاه آخرين محل اقامت متوفي در ايران اقامه مي شود.

اگر خواسته راجع به مال غيرمنقول باشد در دادگاه محل وقوع مال اقامه مي شود.

اگر خواسته راجع به دين باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مي شود .

در دادگاه محل اقامت ورثه اقامه مي شود.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 56.76
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 40.54

26 . دادگاه در چه صورتي به نظريه كارشناسي ترتيب اثر نمي دهد؟

فقط در صورتي كه با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع دعوي مطابقت نداشته و مورد اعتراض هم قرار گرفته باشد.

در صورتي كه خوانده به آن اعتراض كرده باشد.

در صورتي كه با اوضاع و احوال منطبق نباشد.

در صورتي كه مورد اعتراض خواهان قرار گيرد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 37.84
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 43.24

27 . حداقل فاصله زماني تاريخ ابلاغ احضاريه به گواه با جلسه رسيدگي چند روز است ؟

سه روز

پنج روز

هفت روز

ده روز

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 48.65

28 . چنانچه پس از ترديد يا انكار سند خوانده نسبت به همان سند ادعاي جعل نمايد دادگاه به كدام يك رسيدگي خواهد كرد؟

به انكار يا ترديد و جعل هر سه رسيدگي خواهد كرد.

فقط به انكار يا ترديد رسيدگي خواهد نمود.

فقط به ادعاي جعل رسيدگي مي كند.

دادگاه مخير است به هر كدام از ادعاها رسيدگي كند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 48.65
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 40.54

29 . در صورتي كه محكوم عليه غيابي بخواهد درخواست جلب ثالث كند بايد:

از محكوم عليه غيابي دادخواست جلب ثالث پذيرفته نمي شود.

دادخواست اعتراض ( واخواهي ) را همراه با دادخواست جلب ثالث تواماً به دفتر دادگاه تسليم مي كند.

در جلسه ي اول كه به منظور رسيدگي به واخواهي تعيين شده است جهات و دلايل را اظهار و ظرف ۳ روز دادخواست به دادگاه بدهد .

ضمن دادخواست واخواهي ( اعتراض ) درخواست جلب ثالث كند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 27.03
عدم پاسخگویی:
% 43.24

30 . در صورتي كه مال غير منقولي به نحو اشتراك در تصرف چند نفر باشد و بعضي از آنان مانع تصرف بعضي ديگر شود عمل آنان…..

در حكم تصرف عدواني است و مشمول مقررات راجع به دعاوي تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني است.

در صورتي عدواني محسوب مي شود كه سهم هر يك معلوم باشد.

تصرف عدواني تلقي نمي شود زيرا هر يك از آنان در اجزاي مال سهيم هستند.

در حكم تصرف عدواني است اما چون مالكيت طرفين مشاعي است دعواي رفع تصرف عدواني مسموع نيست.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 32.43
غلط:
% 16.22
عدم پاسخگویی:
% 51.35

31 . هر گاه پس از صدور دستور موقت ادعاي خواهان رد شود:

خوانده مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا كند.

خوانده مي تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ راي نهايي مطالبه ي خسارت كند و اين درخواست تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.

خوانده مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت دعوا طرح كند.

خوانده مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي نهايي مطالبه خسارت كند و اين درخواست تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست .

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 32.43
عدم پاسخگویی:
% 51.35

32 . احكام مستند به اقرار در دادگاه :

مطلقا قابل درخواست تجديد نظر است.

مطلقا قابل درخواست تجديد نظر نيست.

با رعايت حدنصاب قابل تجديد نظر است.

قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده حكم

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 45.95
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 48.65

33 . چنانچه پس از درخواست اعاده دادرسي پرونده با قبول درخواست اعاده دادرسي در دادگاه مطرح شود، كدام يك از گزينه هاي زيردرست است؟

فقط دعواي ورود ثالث پذيرفته مي شود.

غير از طرفين دعوي شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.

طبق قواعد عمومي آيين دادرسي مدني امكان اقامه دعواي طاري وجود دارد.

فقط دعواي متقابل پذيرفته مي شود.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 27.03
عدم پاسخگویی:
% 43.24

34 . آيا تصميم دادگاه در مورد اعتراض ثالث اجرايي كه مستند به حكم قطعي يا سند رسمي نباشد( موضوع ماده ۴۷ قانون اجراي احكام مدني ) قابل تجديد نظر است؟

بله ، در همان دادگاه

بله در ديوان كشور

بله در دادگاه تجديدنظر استان

خير

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 72.97

35 . در صورتي كه دعوا قبلا در دادگاه ديگري اقامه و مطرح رسيدگي باشد و با ايراد سبق طرح دعوي توسط خوانده در جلسه اول مواجه شود:

دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر مي كند.

دادگاه از رسيدگي به دعوي خودداري و پرونده را به دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است ارسال مي كند.

دادگاه قرار رسيدگي توامان صادر مي كند.

دادگاه قرار رد دعوي صادر مي كند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 43.24
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 45.95

36 . از دادگاه بدوي حكمي مبني بررفع تصرف عدواني صادر شده است ، اين حكم :

پس از ابلاغ قابل اجراست.

بلافاصله قابل اجراست

فقط پس از قطعيت قابل اجراست

بلافاصله پس از صدور و با اخذ تامين از محكوم له قابل اجراست.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 32.43
عدم پاسخگویی:
% 45.95

37 . در صورتي كه طرف دعوي تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد:

دادگاه مكلف به رفع از اثر دستور موقت است.

دادگاه در صورت مصلحت مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد.

دادگاه نمي تواند در هيچ حالتي از دستور موقت خود رفع اثر كند .

دادگاه فقط در صورت رضايت خواهان دستور موقت ، از آن لغو اثر مي كند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 37.84
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 40.54

38 . ثالثي كه به درخواست يكي از اصحاب دعوي جلب به دادرسي مي شود چه موقعيتي دردادرسي دارد؟

موقعيت خوانده

موقعيت خواهان

موقعيت گواه

موقعيت خواهان يا خوانده حسب مورد

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 48.65
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 40.54

39 . چنانچه پس از صدور قرار تامين خواسته ظرف مهلت مقرر اقامه دعوي نشود:

چنانچه مستند صدورقرار تامين سند رسمي باشد مجاز به رفع اثر نيست.

دادگاه به درخواست خوانده از قرار تامين رفع اثر مي كند.

دادگاه مجاز به رفع اثر از قرار تامين نيست.

دادگاه راساً از قرار تامين رفع اثر مي كند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 51.35
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 45.95

40 . دلايلي كه براي اثبات ضمان قهري اقامه مي شود تابع كدام قانون است؟

قانون زمان اجراي حكم

قانون زمان طرح دعوي

قانون حاكم بر زمان تحقق واقعه ي موجب ضمان

قانون زمان صدور حكم

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 24.32
غلط:
% 24.32
عدم پاسخگویی:
% 51.35

تجارت

41 . به موجب قانون صدور چك در صورت صدور چك به وكالت مسووليت پرداخت وجه آن به عهده كيست ؟

فقط وكيل

فقط موكل

وكيل و موكل بالمناصفه

وكيل و موكل متضامناً

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 67.57

42 . در مورد سفته اي كه فاقد امضاء متعهد ( صادر كننده ) است ظهر نويسان چه مسووليتي دارند؟

به دليل فقدان امضاي صادر كننده چنين سفته اي هيچ اعتباري ندارد.

متعهد به علت فقدان امضاء مسوول نيست اما ظهرنويسان در برابر دارنده مسوول هستند.

در صورت اعتراض عدم تاديه و طرح دعوي در مهلت قانوني ظهرنويسان مسووليت دارند.

بر اساس اصل استقلال امضاءها در برابر دارنده مسووليت تضامني دارند.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 70.27

43 . داشتن كدام يك از دفاتر زير براي تاجر الزامي نيست؟

دفتر دارايي

دفتر روزنامه

دفتر كپيه

دفتر ترازمالي ماهانه

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 59.46

44 . در شركت سهامي عام امضاء ورقه تعهد سهم :

به خودي خود مستلزم قبول تصميمات هيات مديره است.

منحصراً مستلزم قبول تصميمات مجامع عمومي است.

به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي است.

به خودي خود مستلزم قبول تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 72.97

45 . آيا درخواست ورشكستگي بعد از انحلال شركت امكان پذير است ؟

خير، چون بعد از انحلال شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود.

بله ، چون شركت تا ختم تصفيه داراي شخصيت حقوقي است.

در شركت هاي تضامني امكان پذير نيست.

در شركت هاي سهامي امكان پذير نيست.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 67.57

46 . در صورتي كه مرسل اليه مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايد قبول نكند، در اين فرض متصدي حمل ونقل داراي چه حقي است ؟

تملك

حبس

ترهين

فروش

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 32.43
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 64.86

47 . شركت سهامي چه زماني شخصيت حقوقي پيدا مي كند ؟

پس از تعهد كليه سهام شركت

پس از قبول سمت مديران و بازرسان

پس از ثبت و اعلان در جرايد

پس از ثبت و اعلان در روزنامه رسمي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 62.16

48 . انتخاب اشخاص حقوقي به عنوان مدير شركت هاي سهامي :

فقط در موارد خاص امكان پذير است.

در هر حال امكان پذير است.

به هيچ وجه امكان پذير نيست.

در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 62.16

49 . قائم مقام تجارتي در چه صورتي منعزل است؟

با جحر رئيس تجارت خانه

با فوت رئيس تجارت خانه

با انحلال شركت تجاري

هر سه مورد صحيح است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 13.51
عدم پاسخگویی:
% 64.86

50 . اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل در چه صورتي مسوول است؟

در صورتي كه ثابت كند تعدي و تفريط نكرده است ، مسوول نيست .

در صورتي مسوول است كه نتواند ثابت كند كه تلف مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نمي توانست از آن جلوگيري كند.

در صورتي مسوول است كه ثابت شود تعدي و تفريط كرده است .

مطلقا مسوول است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 64.86

51 . معاملات تاجر ورشكسته در فاصله بين صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي و حكم بر بطلان يا فسخ آن :

در صورتي كه ضرر وارد شود حتي بدون قصد اضرار هم باطل است.

در صورتي كه به قصد اضرار به طلبكاران باشد و واقعا هم ضرر وارد شود باطل است

در هر حال صحيح است.

مطلقا باطل است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 67.57

52 . چنانچه شركتي تجاري تشكيل شود و امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور در قانون تجارت درنياورد تابع چه مقرراتي است؟

تا بع مقررات شركت هاي سهامي خاص است.

تابع مقررات قانون مدني است.

تابع احكام راجع به شركت هاي تضامني است و شركت تضامني محسوب مي شود.

تابع اساسنامه شركت است هرچند منطبق با هيچ يك از شركت هاي قانوني نباشد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 67.57

53 . مطابق قانون تجارت در شركت هاي سهامي انتقال سهام با نام چگونه صورت مي گيرد؟

با ثبت در دفتر سهام شركت

با سند رسمي

با قبض و اقباض

با پشت نويسي ورقه سهام

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 24.32
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 70.27

54 . تغيير و اصلاح طرح اساسنامه با چه مرجعي است ؟

مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

مجمع عمومي موسس

مجمع عمومي عادي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 16.22
عدم پاسخگویی:
% 67.57

55 . اگر كسي كه برات در وجه او صادر شده است بدون نوشتن هيچ مطلبي فقط پشت سند را امضاء كند و آن را دراختيار ديگري قرار دهد:

ظهر نويسي دلالت بر وثيقه گذاشتن سند دارد.

ظهر نويسي حاكي از انتقال سند است.

ظهر نويسي دلالت بروكالت دادن به گيرنده جهت وصول دارد.

ظهر نويسي ضمانت تلقي مي گردد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 24.32
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 70.27

56 . در صورتي كه تاريخ توقف تاجر در حكم ورشكستگي قيد نشده باشد تاريخ توقف تاجر چه زماني محسوب مي شود؟

تاريخ قطعيت حكم ورشكستگي

تاريخ شروع به اجراي حكم ورشكستگي

تاريخ طرح دعوي در محكمه

تاريخ صدور حكم ورشكستگي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 67.57

57 . آيا در اجراي چك از طريق ثبت مي توان عليه ظهرنويس اقدام كرد؟

خير

بله ، اگر مدت ۱۵ روز از صدور گواهي عدم پرداخت نگذاشته باشد.

بله ، اگر مدت ۶ ماه از زمان صدور گواهي عدم پرداخت نگذاشته باشد.

بله ، زيرا وي ( ظهر نويس) مسووليت پرداخت وجه چك را پذيرفته است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 70.27

58 . مسووليت موسسين شركت سهامي نسبت به اعمال و اقداماتشان به منظور تاسيس و ثبت شركت چگونه است ؟

تضامني

به نسبت مبلغ پذيري نويسي شده

به تساوي

به نسبت سهام

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 70.27

59 . كسي كه چك پس از ارائه به بانك و صدور گواهي عدم پرداخت ( برگشت ) به وي منتقل شده است :

مطلقا حق تعقيب كيفري ندارد.

فقط حق دارد از طريق اجراي ثبت تقاضاي صدور اجرائيه كند.

چنانچه انتقال با سند رسمي باشد از كليه ي حقوق قانوني بهره مند است.

در صورتي كه انتقال قهري باشد از كليه حقوق قانوني بهره مند است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 67.57

60 . كدام گزينه در مورد مطالبه ي وجه برات صحيح است؟

دادگاه مي تواند به مديون مهلت بدهد ولي مجاز به قرار اقساط نيست.

دادگاه نمي تواند بدون موافقت طلبكار به مديون مهلت بدهد.

دادگاه راساً مي تواند مهلت عادله بدهد.

دادگاه مي تواند به درخواست مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد .

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 24.32
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 67.57

اصول فقه

61 . برابر ماده ۲۷۷ قانون مدني :” متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد” ، عبارت ” ولي حاكم مي تواند …” چه عنواني دارد؟

مخصص منفصل لفظي

مخصص متصل استثنايي

مخصص منفصل شرطي

مخصص متصل شرطي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 89.19

62 . ماده ۱۲۵۷ قانون مدني كه مي گويد :” هر كس مدعي حقي باشدبايد آن را اثبات كند…” ريشه در چه اصلي دارد؟

استصحاب

اشتغال

صحت

عدم

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 70.27

63 . ماده ۳۷۷ قانون مدني مقرر داشته :” هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود…” تسليم هر يك از عوضين چه نوع واجبي است؟

واجب مضيق

واجب مشروط

واجب عيني تعبدي

واجب عيني توصلي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 75.68

64 . هرگاه شخصي زوجه و پدري فقير دارد كه بايد مخارج هر دو را مطابق مادتين ۱۱۰۶ و ۱۲۰۰ قانون مدني بپردازد ولي تنها مخارج يك نفرشان را مي تواند تامين كند . طبق ماده ۱۲۰۳ آن قانون پرداخت نفقه زوجه بر نفقه پدر مقدم است. اين وضعيت مصداق چيست؟

تعارض واقعي

تعارض ظاهري

تزاحم

تخصيص

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 86.49

65 . بند ۳ ماده۳۶۲ قانون مدني مي گويد:” عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد” اين الزام مصداق چه نوع واجبي است؟

اصلي

تبعي

تخييري

تعبدي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 75.68

66 . ماده ۸۷۴ قانون مدني گويد: ” اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد ” حكم اين ماده مبتني بر چيست؟

قاعده يقين با شك ساري

اصل استصحاب

اصل عدم قرينه

اصل تاخر حادث

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 24.32
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 75.68

67 . ماده ۶۷ قانون مدني گويد: ” مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است” از اين ماده نتيجه مي گيريم كه قبض در عقد وقف :

مقدمه صحت است.

مقدمه علم است.

مقدمه نفوذ است.

مقدمه وجود است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 78.38

68 . برابر مادتين ۶۰۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامي مقاومت در برابر مامورين دولت حين انجام وظيفه جرم ولي مقاومت درمقابل تعرضات آنان جايز است . هر يك از اين دو قسمت به ترتيب مصداق كدام گزينه است؟

حكم واقعي ثانوي – حكم واقعي اولي

حكم ظاهري – حكم واقعي

حكم واقعي- حكم ظاهري

حكم واقعي اولي – حكم واقعي ثانوي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 78.38

69 . اصل سيزدهم قانون اساسي كه مي گويد : ” ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند …” بيانگر چه نوع مفهومي است؟

غايت

وصف

شرط

حصر

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 75.68

70 . عبارت ” غير مسلم ” براي وصي در ماده ۱۱۹۲ قانون مدني كه مي گويد: ” ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين كند ” مصداق كدام اصطلاح است ؟

مقيد

مخصص

خاص

ناسخ

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 86.49

71 . ماده ۸۷۶ قانون مدني گويد: ” با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود ” مبناي حكم اين ماده چيست ؟

اصل عدم

اصل برائت

اصل استصحاب

اصل احتياط

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 13.51
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 81.08

72 . ماده ۲۴ قانون مدني گويد: ” هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه ها يي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد” ازاين ماده دو مطلب فهميده مي شود اول قابل تملك نبودن كوچه غير مسدود ، دوم قابل تملك بودن كوچه مسدود . هر يك از اين دو حكم به ترتيب مصداق كدام اصطلاح است؟

مفهوم موافق و مفهوم مخالف

منطوق و مفهوم مخالف

مفهوم موافق و منطوق

منطوق و مفهوم موافق

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 78.38

73 . ماده ۱۸ قانون تخلفات اداري كه مي گويد :” كليه وزارتخانه ها ،سازمان ها و موسسات ، شركت هاي دولتي و … مشمول اين قانون هستند” واجد چه نوع عامي است ؟

بدلي

مجموعي

استغراقي

موارد ۲ و۳

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 10.81
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 83.78

74 . ماده ۹۶۱ قانون مدني كه بعضي از مواردي را كه اتباع خارجه از حقوق مدني متمتع نيستند بيان نموده ، نسبت به ماده ۹۵۸ آن قانون كه مي گويد: ” هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود…” مصداق كدام گزينه است؟

ناسخ

مقيد

مخصص منفصل

مخصص متصل

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 13.51
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 86.49

75 . كدام اصل در علم اجمالي جاري است ؟

احتياط

استصحاب

برائت

عدم

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 81.08

76 . ماده ۸۳۳ قانون مدني كه گويد: ” ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است ” داراي چه نوع مفهومي است؟

مفهوم حصر

مفهوم شرط

مفهوم غايت

مفهوم وصف

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 78.38

77 . حكم ماده ۳۳۱ قانون آيين دادرسي مدني كه مصاديق آراي قابل تجديد نظرخواهي را مشخص كرده است ، چه حكمي است ؟

تخصيص اكثر است.

مخصص منفصل عقلي است .

مخصص منفصل لفظي است .

مخصص متصل صفتي است .

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 89.19

78 . اصاله الصحه در ابواب معاملات به اين معني است كه :

اگر معامله اي عرفا واقع شود و ترديد باشد كه آيا داراي تمام شروط صحت بوده يا نه ، بايد قائل به صحت شد.

اگر در شرطيت امري در صحت يكي از عقود و ايقاعات ترديد شود، بايد آن شرط رعايت نشود.

معاملات اعم از عقود و ايقاعات بر طبق اصاله الصحه بايد داراي تمام شرايط و فاقد همه موانع صحت باشد .

معاملات اصولا صحيح انجام شود ودر صورت ترديد در صحت آن ، اصل صحت رعايت نشده است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 13.51
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 86.49

79 . شرط در ” اصطلاح علم اصول ” عبارت است از :

مقدمه اي كه عدم آن مستلزم عدم ذي المقدمه گرديده ولي وجودش ملازم وجود ذي المقدمه نيست .

جمله اي مركب از دو جمله و ادات شرط

مقدمه اي كه وجودش موجب پيدايش ذي المقدمه مي گردد.

تعهدات تبعي كه در ضمن عقد قرارداد درج مي گردد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 13.51
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 86.49

80 . ماده ۱۱۹۸ قانون مدني گويد: ” كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد …” تمكن منفق نسبت به وجوب انفاق مصداق چه مقدمه اي است؟

مقدمه صحت

مقدمه وجوب

مقدمه وجود

مقدمه علم

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 78.38

جزای عمومی و اختصاصی

81 . انجام كدام يك از اقدامات توسط مرتكب فاقد وصف مجرمانه است ؟

تحصيل نمودن مال مسروقه

حمل نمودن مال مسروقه

قبول نمودن مال مسروقه

مخفي نمودن مال مسروقه

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 67.57

82 . در كدام مورد معاذير قانوني خاص تخفيف دهنده مجازات ها است ؟

سرقت از مال مشترك

اخفاء متهم از سوي والدين

ضرورت

جعل سندي كه وجود واقعي داشته و دارنده آن نسخه ديگري از آن جعل كرده است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 13.51
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 67.57

83 . كدام گزينه صحيح است؟

عدم اعلام سرقت يا فقدان پلاك وسيله نقليه موتوري جرم است.

عدم اعلام سرقت وسيله موتوري جرم است

عدم اعلام سرقت وسيله موتوري فقط از جانب مالك جرم است

موارد ۱و ۲ صحيح است

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 72.97

84 . عدم ثبت كدام يك از وقايع زير به موجب قانون مجازات اسلامي جرم نيست ؟

نكاح دائم و منقطع

نكاح دائم

نكاح منقطع و فسخ نكاح

طلاق و رجوع و نكاح دائم

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 24.32
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 70.27

توضیحات: گزینه های ج و د هردو صحیح میباشند

85 . در صورتي كه شخصي يك مال غير منقول را در دو مرحله با سند رسمي به دو شخص مختلف منتقل كند عمل او داراي كدام عنوان جزائي است؟

خيانت در امانت

فروش مال غير

معامله معارض

كلاهبرداري

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 13.51
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 67.57

86 . كدام يك از انواع ورشكستگي جنبه ي جزائي دارد؟ ۱)منحصرا ورشكستگي به تقصير ۲)ورشكستگي به تقلب و به تقصير ۳)ورشكستگي عادي و به تقلب و به تقصير ۴)منحصراً ورشكستگي به تقلب

منحصرا ورشكستگي به تقصير

ورشكستگي به تقلب و به تقصير

ورشكستگي عادي و به تقلب و به تقصير

منحصراً ورشكستگي به تقلب

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 00.00
غلط:
% 32.43
عدم پاسخگویی:
% 67.57

87 . دادگاه براي چه كساني مي تواند مجازات تتميمي تعيين كند؟

محكومين به حد

محكومين به مجازات تعزيري

محكومين به مجازات تعزيري يا بازدارنده

محكومين به همه مجازات ها

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 05.41
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 75.68

88 . كدام يك از سرقت هاي ذيل سرقت مشدد محسوب نمي شود؟

سرقت در راه ها و شرارع

سرقت در مناطق طوفان زده

سرقت در شب

سرقت در محل تصادف رانندگي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 70.27

89 . مهمترين تفاوت اختلاس و تصرف غير قانوني در اموال دولتي در چيست ؟

در نوع سپرده شدن اموال دولتي

منقول بودن يا نبودن اموال

در نوع اموال متعلق به سازمان ها

در وجود قصد تملك در اختلاس و عدم آن در تصرف غير قانوني

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 72.97

90 . اگر الف با اسلحه پر و با تصور خالي بودن آن به طرف ب تيراندازي كند و او را به قتل رساند:

قتل عمد است

قتل در حكم شبه عمد است

قتل در حكم عمد است

قتل شبه عمد است

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 05.41
غلط:
% 24.32
عدم پاسخگویی:
% 70.27

91 . عنوان قانوني اتهام مامور دولت كه به واسطه بي مبالاتي ، اطلاعاتي را در اختيار دشمن قرار دهد، در حالي كه او به آموزش لازم داده شده است عبارت است از :

جاسوسي

تخليه اطلاعاتي

خيانت به كشور

قرار دادن اطلاعات در اختيار دشمن

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 70.27

92 . كدام عبارت صحيح نيست؟

هرگاه بالغ نابالغ را بكشد قصاص نمي شود

قتل در حال مستي مستوجب قصاص است

اكراه در قتل مجوز قتل نيست

قتل عمدي توسط ديوانه موجب ضمان عاقله است

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 24.32
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 67.57

93 . در كدام يك از جرايم زير بدون شكايت شاكي تعقيب كيفري آغاز نمي شود؟

ربودن غير مشمول عنوان سرقت

سرقت آب و برق و گاز و تلفن

دخالت در اموال مسروقه

سرقت اموال تاريخي و فرهنگي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 70.27

توضیحات: با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید هر چهار گزینه صحیح میباشد

94 . در قطع لاله گوش در جنايت كه موجب زوال شنوايي شود:

فقط ديه زوال شنوايي پرداخت مي شود.

فقط ديه لاله گوش پرداخت مي شود.

دو ديه كامل پرداخت مي شود .

دو جنايت محسوب شده و براي هر جنايت ديه آن جنايت پرداخت مي شود.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 00.00
غلط:
% 24.32
عدم پاسخگویی:
% 75.68

95 . كدام يك از جرايم زير قابل تعليق است؟

در معرض فروش قراردادن مشروبات الكلي

معاونت در محاربه

صدور چك از حساب مسدود

اختلاس در صورتي مرتكب ، قبل از حكم مال را مسترد كند

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 02.70
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 75.68

توضیحات: گزینه های 1و2و3هر سه قابل تعلیق می باشند

96 . دريافت ربا در چه صورتي قابل مجازات نيست؟

مسلمان از مسلمان

مسلمان از كافر

كافر از مسلمان

كافراز كافر

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 16.22
عدم پاسخگویی:
% 67.57

97 . كدام يك از موارد زير از نظر قانون گذار ، در مبحث سرقت ، سلاح محسوب نمي شود:

اسيد

نارنجك

پنجه بوكس

تفنگ ساچمه زني

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 29.73
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 70.27

98 . هر يك از مسوولين و مستخدمين دولتي كه زياده بر مقدار مقرر قانوني مال يا وجهي را به نفع دولت اخذ كند:

علاوه بر اينكه بايد وجوه اضافي مسترد شود مرتكب يا آمر مستوجب مجازات نيز مي باشد

ملزم به استرداد وجوه اضافي به صاحب آن از مال خود است

ملزم به استرداد وجه به صاحب آن و معادل آن به دولت به عنوان جريمه است

دولت ملزم به استرداد وجوه اضافي است

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 05.41
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 86.49

99 . كدام يك از اعمال زير فاقد وصف جزايي است؟

قاچاق انسان

صدور چك وعده دار

قماربازي

تكدي گري

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 32.43
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 67.57

100 . چنانچه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف پيدا كند و كسي در زمان اعتبار قانون سابق محكوم شده باشد:

فقط رئيس قوه قضاييه مي تواند تقاضاي تخفيف كند

دادگاه راساً تخفيف را اعمال خواهد كرد

محكوم عليه بايد درخواست اعاده دادرسي كند

دادستان تقاضاي تخفيف مي كند و دادگاه مكلف به قبول تقاضاست

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 70.27

آیین دادرسی کیفری

101 . قرار عدم خروج متهم از كشور …

ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است.

ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه صادر كننده قرار است.

قابل اعتراض نيست.

ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 02.70
غلط:
% 16.22
عدم پاسخگویی:
% 81.08

102 . حضور هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي…

در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم است.

در تحقيقات مقدماتي لازم نيست ولي در صدور قرارهاي قانوني لازم است

در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست

در تحقيقات مقدماتي لازم است ولي در صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 83.78

103 . در مراكز استان چه كسي بر دادسرا نظارت و رياست اداري دارد؟

دادستان

دادستان كل كشور

رييس دادگستري شهرستان مركز استان

رئيس كل دادگستري استان

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 10.81
غلط:
% 18.92
عدم پاسخگویی:
% 70.27

104 . درخواست صدور قرار ترك محاكمه از سوي چه كسي مقدور است؟

از سوي دادستان

از سوي وكيل متهم

از سوي مدعي

از سوي متهم

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 72.97

105 . قرار بازداشت موقت صادر شده از سوي بازپرس چه زماني معتبر خواهد بود؟ زماني كه :

به تاييد دادستان محل برسد.

به تاييد دادگاه عمومي برسد.

به تاييد دادگاه كيفري استان برسد.

نيازي به تاييد نمي باشد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 67.57

106 . هرگاه فردي متهم به ارتكاب جرم زناي محصنه و آدم ربايي باشد به اتهامات وي در چه دادگاهي رسيدگي مي شود و مرجع تجديدنظر از آراء صادره كدام است؟

به اتهام زناي محصنه در دادگاه كيفري استان و آدم ربايي در دادگاه عمومي – ديوان عالي كشور ودادگاه تجديد نظر استان

به اتهام زناي محصنه در دادگاه كيفري استان و آدم ربايي در دادگاه عمومي – ديوان عالي كشور

به هر دو اتهام در دادگاه كيفري استان – ديوان عالي كشور

به هردو اتهام دردادگاه كيفري استان – ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 13.51
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 75.68

107 . ضرر وزيان قابل مطالبه توسط مدعي خصوصي در قانون آيين دادرسي كيفري عبارت است از

ضرر و زيان مادي و عدم النفع

ضرر و زيان مادي و معنوي

ضرر و زيان مادي و منافع ممكن الحصول

ضرر و زيان مادي ، عدم النفع و منافع ممكن الحصول

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 13.51
عدم پاسخگویی:
% 78.38

توضیحات: گزینه های 2و3 صحیح میباشد

108 . رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي در صلاحيت كدام دادگاه است؟

انقلاب

نظامي

عمومي

كيفري استان

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 81.08

109 . چنانچه وكيل تسخيري متهم كه از طرف دادگاه تعيين شده برادرزاده متهم باشد…..:

متهم حق درخواست تغيير او را ندارد

متهم حق درخواست تغيير او را دارد و در صورت موافقت ، دادگاه وكيل تسخيري ديگري تعيين خواهد كرد.

با موافقت وكيل تسخيري دادگاه وكيل ديگري براي متهم انتخاب خواهد كرد.

متهم حق در خواست تغيير او را دارد و در اين صورت دادگاه مكلف است تقاضاي او را بپذيرد و وكيل ديگري تعيين نمايد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 10.81
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 81.08

110 . كدام يك از موارد ذيل از موارد موقوفي تعقيب نيست ؟

فوت متهم

گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت

نسخ مجازات قانوني

مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 21.62
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 72.97

111 . قرار منع پيگرد صادر شده از جانب بازپرس ، مورد مخالفت دادستان قرار مي گيرد ، مرجع حل اختلاف كدام است؟

ديوان عالي كشور

دادگاه عمومي حقوقي

دادگاه عمومي جزائي

دادگاه تجديدنظر استان

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 16.22
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 75.68

112 . رسيدگي به جرايم قتل ارتكابي از سوي اطفال در صلاحيت كدام مرجع است ؟

دادگاه اطفال

دادگاه عمومي

دادگاه كيفري استان

دادگاه تجديد نظر

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 10.81
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 78.38

113 . فردي كه متهم به ارتكاب قتل عمدي و سرقت تعزيري است :

به هر دو اتهام دردادگاه عمومي رسيدگي مي شود.

به هر دو اتهام وي در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي شود.

ابتداً به سرقت در دادگاه عمومي و به قتل در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي شود.

بدواً به قتل در دادگاه كيفري استان و سپس به سرقت در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 18.92
غلط:
% 02.70
عدم پاسخگویی:
% 78.38

114 . رسيدگي به جرايم اسيد پاشي در صلاحيت كدام دادگاه است؟

عمومي محل

كيفري استان

انقلاب

نظامي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 00.00
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 78.38

توضیحات: گزینه های 1و2 هردو صحیح هستند

115 . اگر بيشتر متهمين در حوزه قضائي دادگاه كيفري ديگري مقيم باشند، چه قراري از دادگاه صالح به رسيدگي ممكن است صادر شود؟

قرار احاله دادرسي

قرار اناطه

قرار عدم صلاحيت

قرار امتناع از رسيدگي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 27.03
غلط:
% 00.00
عدم پاسخگویی:
% 72.97

116 . رسيدگي به اتهام غيبت از خدمت وظيفه عمومي در صلاحيت كدام دادگاه است ؟

انقلاب

نظامي ۲

نظامي ۱

عمومي جزايي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 05.41
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 86.49

117 . در كدام يك از موارد زير حكم نقض بلا ارجاع مي شود؟

اشتباه قاضي در تعيين مجازات

نقص تحقيقات

مرور زمان

عدم رعايت صلاحيت از سوي دادگاه صادر كننده راي

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 10.81
عدم پاسخگویی:
% 81.08

118 . مبدا مرور زمان كيفري در جرائم مشمول مرور زمان چه تاريخي است؟

تاريخ صدور كيفرخواست

حسب مورد تاريخ وقوع جرم يا اولين اقدام تعقيبي

از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي

تاريخ اعلام شكايت

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 10.81
غلط:
% 05.41
عدم پاسخگویی:
% 83.78

119 . در صورتي كه بازپرس قرار اناطه كيفري صادر كند اين قرار:

از طرف دادستان، شاكي و متهم قابل اعتراض است.

فقط از طرف متهم قابل اعتراض است.

از طرف دادستان و شاكي قابل اعتراض است.

قابل اعتراض نيست.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 08.11
غلط:
% 08.11
عدم پاسخگویی:
% 83.78

120 . در محاكم كيفري متهم مي تواند:

هر چند نفر وكيل كه بخواهد داشته باشد.

دو نفر وكيل مدافع داشته باشد.

منحصراً يك وكيل مدافع داشته باشد.

سه نفر وكيل مدافع داشته باشد.

پاسخگویی داوطلبان :صحیح:
% 05.41
غلط:
% 21.62
عدم پاسخگویی:
% 72.97