آزمون وکالت 95

مدنی

1 . در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطلاع وی آن را به غير بفروشد کدام مورد صحیح است؟

اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است ، منوط به اجازه بهروز است.

اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.

معامله صحیح است و بهروز فقط می تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید.

خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.

2 . کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟

واقف می تواند خود را متولی قرار داده و از منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند

حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد، متولی قرار داده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد

چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی می تواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند

در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هریک، حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.

3 . کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می شود؟

واجد یکی از خیارات مختص باشد.

واجد خیار تخلف شرط باشد.

واجد خیار شرط باشد.

واجد یکی از خیارت مشترک باشد.

4 . محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز می فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار، بر اثر سیل تلف می شود. در صورت رد معامله، کدام مورد صحیح است؟

با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.

ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیل، فقط به بهروز مراجعه کند.

ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز، از محمد یا بهروز مطالبه کند.

با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است، ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.

5 . در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند، کدام مورد صحیح است؟

ابعیت ایرانی آنها باقی است و جز وزارت، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت،اشتغال به مشاغل دولتی دیگر بلامانع است

ابعیت ایرانی آنها در هر حال زایل می شود

موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند

در صورت تایید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران، تابعیت ایرانی آنها زایل می شود.

6 . در خصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟

ر کلیه تعهدات ، متعهدله در صورتی می تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید

در تعهدات غیر پولی، متعهدله با انقضای مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.

چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدت، متعهدله حق مطالبه خسارت تاخیر را دارد

متعهدله نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.

7 . شرکت در کدام یک از موارد زیر، زایل می شود؟

از مالیت افتادن مال الشرکه

عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن

نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم

تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه

8 . مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟

مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

مضارب می تواند با اخذ اجرت، اعمالی را که عرفاَ رجوع به اجیر در آنها لازم است، شخصاَ انجام دهد

مضارب می تواند به تشخیص خود، با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند.

مضارب، در صورت اطلاق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد.

9 . - شخصی مقدار معینی شکر را به دیگری می فروشد و پس از تحویل، معلوم می شود که حین العقد معیوب بوده است. در کدام یک از موارد زیر، خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟

چنانچه به واسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.

چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.

ر صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد

چنانچه شکرهای مورد نظر، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد

10 . - تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صد تن برنج است، می فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم می شود که کالای فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است. کدام ضمانت اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟

حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کالا را مطالبه نماید.

فقط حق فسخ معامله را دارد.

فقط حق مطالبه ارش را دارد.

می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطایق نمونه بخواهد

11 . کدام یک از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟

در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تأدیه خواهم بود.

در صورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم.

در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.

در صورتی که مدیون تاکنون ادای دین نکرده باشد، من ضامن هستم.

12 . کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است،واصل گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کن

چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

چنانچه نامه عزل به اطلاع وکیل که در مسافرت است، برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

13 . در ضمن عقد اجاره یک ساله، بر مستأجر شرط شده است ک ه در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عین مستأجره قرار دارد، به صورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستأجر در سه ماهه اول و خشک شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟

ابتدائأ حق فسخ قرارداد را دارد.

فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواه

پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.

فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد.

14 . مطابق قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط زوجه از اموال خویش، کدام مورد صحیح است؟

رگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه تحصیل فرزندشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه نموده، از زوج مطالبه کند

رگاه زوجه به اذن زوج، هزینه مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خود ادا نماید، صرفاَ در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند

هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج، هزینه سفر برای ملاقات فرزندانشان را که در شهر دیگری تحصیل می کند تقبل کند، حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اینکه قصد تبرع داشته باش

15 . - اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نماید،کدام مورد صحیح است؟

مالک برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن، حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را ندارد

مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد

لک برای مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به لاحقین را دارد

الک برای مطالبه قیمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد

16 . در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟

عده طلاق در زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، 45روز است

عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع، سه طهر است.

عده وفات در نکاح دائم و منقطع، یکسان است.

اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده است، عده فسخ نکاح، دو طهر است

17 . در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟

چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت لازم است.

در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.

در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به، رد وصیت ممکن نیست

در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به، وصیت قابل رجوع نیست.

18 . شخصی مدعی است پولی به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقترض ادای دین نکرده است. کدام مورد از اقرارهای زیر، تجزیه پذیر است؟

از مدعی پول گرفته ام، بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است.

از مدعی پول گرفته ام، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.

از مدعی پول گرفته ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است.

از مدعی پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است.

19 . در خصوص ارث اعمام و اخوال و اولاد آنها، کدام مورد صحیح است؟

در صورت انحصار ورثه به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی، فقط پسر عمو ارث می برد.

در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسرعموی ابوینی، همگی ارث می برند.

در صورت انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسر عموی ابوینی، همگی ارث می برند

در صورت انحصار ورثه به دو پسرعموی ابوینی، یک دایی و یک عمو، همگی ارث می برند.

20 . والدین صغیری، نگهداری او را در ساعات اداری به موجب قرارداد به مهدکودکی سپرده اند. در همین مدت، صغیر به دیگری خسارت وارد می سازد. کدام مورد در خصوص مسئولیت جبران خسارت، صحیح است؟

مهدکودک در هرحال، مسئول جبران خسارت است.

اصولاَ والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تقصیری در تربیت طفل نکرده اند.

صغیر مسئول است و باید از مال او، جبران خسارت شود

صغیر، مهدکودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند.

آیین دادرسی مدنی

21 . چنانچه اصل دعوای تحویل مال غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تأمین خواسته مکان عین معین باشد که در مقر دادگاه عمومی تهران موجود است، درخواست تأمین خواسته باید به کدام دادگاه داده شود؟

چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست.

تبریز

تهران

تبریز با تهران به انتخاب خواهان

22 . چنانچه قرار اتیان سوگند بتی صادر شود و مدعی علیه سوگند یاد نماید، آیا مدعی می تواند پس از اتیان سوگند مدعی علیه، دعوای خود را با دلیل دیگری، اثبات نماید؟

خیر، نمی تواند.

بلی، تنها در دعوای بر وراث میت می تواند .

تنها در دعوای بر وراث میت نمی تواند.

بلی، می تواند.

23 . حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، در کدام صورت نهایی محسوب می شود؟

فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر ثبت اسناد ثبت شود

حکم دادگاه تجدیدنظر استان، نهایی است.

فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.

چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.

24 . کدام مورد در خصوص گرفتن تأمین از درخواست کننده دستور موقت، صحیح است؟

تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.

الزامی نیست.

الزامی است که باید وجه نقد باشد.

الزامی است که میتواند وجه نقد نباشد

25 . اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون او متصل به زمان صغر نیست، خواهان دعوا کیست؟

اداره سرپرستی صغار و مجانین

محجور

قیم

ولی خاص

26 . اگر روز جلسه دادرسی، با تعطیلی غیرمنتظره مصادف شود، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود؟

فردای روز تعطیل است.

باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضوراً ابلاغ شود.

باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

باید یک ماهه تعیین شود و ابلاغ لازم نیست.

27 . در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رأی دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رأی، آگاه بوده باشد.

مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رأی، آگاه بوده باشد.

در هر حال، مهلت آن دو ماه از تاریخ اطلاع شخص ثالث از رأی است.

در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطلاع شخص ثالث از رأی است.

28 . چنانچه متصرف عدوانی، در ملک مورد تصرف، ساختمان احداث کرده باشد و حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود؟

بلافاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.

بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

قبل از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالیکت ملک را اقامه نماید.

به فاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.

29 . در دعوای علیه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمین خسارت احتمالی وارد به خود را نماید، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

قرار تأمین صادر می کند اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع می شود.

با تعیین میزان خسارت احتمالی، قرار تأمین صادر می کند.

بدون تعیین خسارت احتمالی، قرار تأمین صادر می کند.

قرار رد درخواست تأمین صادر می کند.

30 . دعوای مطالبه مهریه غیرمنقول را زوجه، در کدام دادگاه می تواند اقامه نماید؟

محل وقوع مال غیرمنقول یا محل سکونت زوجه

محل وقوع مال غیرمنقول

محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه

محل وقوع مال غیرمنقول یا محل اقامت

31 . اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح نشده باشد، وکیل حق اقدام در کدام یک از موارد زیر را دارد؟

درخواست تأمین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خواسته

درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور

درخواست دستور موقت، ارجاع به داوری، دفاع از دعوای متقابل

درخواست تأمین خواسته، افزایش خواسته، اعتراض به حکم غیابی

32 . در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم نماید، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

در هیچ یک، مؤثر نیست.

در هزینه دادرسی مؤثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر نیست.

در هزیه دادرسی مؤثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر است.

در هر دو مورد، مؤثر است.

33 . در صورت فسخ کدام یک از قرارهای زیر در دادگاه تجدیدنظر استان، همان دادگاه تجدیدنظر ملزم به رسیدگی ماهیتی می باشد؟

کلیه قرارهای دادگاه بدوی

قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث

قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده

قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، قرار رد دعوا

34 . چنانچه وجه نقد محکوم علیه نزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسلیم آن به مأمور اجرا خودداری نماید، مأمور اجرا کدام اقدام زیر را انجام می دهد؟

به میزان وجه مزبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.

باید وجه توقیف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد.

محکوم علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.

محکوم له، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.

35 . چنانچه در دعوای زوجیت حکم دادگاه تجدیدنظر، علیه خواهان صادر شود اما این حکم، پس از اعاده دادرسی، فسخ و حکم بر اثبات زوجیت صادر شود، محکوم علیه این حکم چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت، مجدداً اعاده دادرسی نماید.

فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

می تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید.

حق هیچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است.

36 . کدام مورد در خصوص گزارش اصلاحی، صحیح است؟

مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل تجدیدنظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اخت ف صادر شده باشد.

حکم تلقی می شود و قابل تجدیدنظر است.

حکم تلقی می شود و پس از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد.

مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست.

37 . اعاده دادرسی طاری، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است.

دیوان عالی کشور

دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است.

38 . چنانچه هیئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یک از طرفین و داور مرضی الطرفین تعیین شود، در مورد عزل داور توسط یکی از طرفین کدام مورد صحیح است؟

هیچ یک از طرفین نمی تواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.

هر یک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.

هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.

هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.

39 . در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکوم به، در کدام صورت محکوم علیه حبس نمی شود؟

در هر صورت، به تقاضای محکوم له حبس می شود.

ظرف 33 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد.

ظرف 33 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، کفیل یا وثیقه معرفی کند.

ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.

40 . در صورتی که یکی از دوقاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود در رأیی که صادر نموده پی ببرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان می تواند پرنده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.

هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه می فرستد.

مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و در هر حال، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.

تجارت

41 . کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟

به هیچ وجه تجاری نیست.

چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.

در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.

عمل تجاری محسوب می شود.

42 . متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگران واگذار نموده است. در صورت بروز حواث، کدام مورد صحیح است؟

با متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.

شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.

هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئویت مستقیم دارد.

شخصاً مسئول بوده و نمی تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

43 . چنانچه دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی پایان یابد، کدام مورد صحیح است؟

مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارن، ولی معاملات آنها برای شرکت، منتها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است.

مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کلان هستند.

اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.

مدیران مجاز به انجام اعمال حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.

44 . چنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعایت حدّنصاب قانونی تشکیل و مدیران را انتخاب نماید، این انتخاب .................

بی اعتباری بوده و اَعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می باشد.

و اَعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است.

قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اَعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، داری اعتبار است.

بی اعتبار و اَعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیرقابل ابطال می باشد.

45 . مطالبه وجه چک از طریق اجباری ثبت، علیه چه کسی (کسانی) امکان پذیر است؟

صادر کننده

صار کننده و ضامن وی

صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس

صادر کننده و ظهر نویس

46 . بانک مکلف است به محض ارائه چک، ...................... سند را کارسازی کند.

حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور آن

تنها در تاریخ مندرج در آن

بدون توجه به تاریخ مندرج در آن

در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ

47 . انتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نهاد صورت می گیرد؟

سازمان بورس اوراق بهادار

بانک مرکزی

بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

48 . تقویم آوردة غیرنقدی در «شرکت های سهامی» و در «شرکت با مسئولیت محدود» به ترتیب از کدام طریق انجام می شود؟

کارشناسان رسمی دادگستری – کارشناسان رسمی دادگستری

توافق شرکا – توافق شرکا

کارشناسان رسمی دادگستری – توافق شرکا

توافق شرکا – کارشناسان رسمی دادگستری

49 . کدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی می شود، صحیح است؟

فقط در صورتی مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده است.

مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود.

فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.

به هیچ وجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود.

50 . در حقوق ایران، کدام یک از موضوعات زیر، به عنوان آورده در شرکت با مسئولیت محدود، نمی تواند در نظر گرفته شود؟

حقوق ارتفاقی

حق اختراع

سرقفلی

نفوذ سیاسی

51 . کدام مورد در خصوص شرکت های سهامی، صحیح است؟

تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت، معتبر است.

دریافت وام یا اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل است، مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و با رعایت قیود و شرایط عادی و جاری.

معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخصا ثالث، معتبر نیست.

معاملات مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است.

52 . اگر مدیران یک شرکت تجاری، چکی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، کدام مورد صحیح است؟

مدیران و شرکت، در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی نخواهند داشت، مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشند.

فقط شرکت، مسئولیت پرداخت چک خواهد بود.

مدیران به لحاظ حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.

مدیران امضا کننده و شرکت، در قبال دارنده مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

53 . کدام مورد در خصوص تاریخ توقف تاجر، صحیح است؟

تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قبال اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست.

تا یک سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، قابل تعیین است.

فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.

اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود.

54 . چنانچه شخص حقوقی پس از محکومیت قطعی، قادر به پرداخت محکوم به نباشد، ........................ .

شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد.

می تواند دادخواست اعسار بدهد.

مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوق را اعلام کنند.

شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیرتجاری باید دادخواست اعسار بدهد.

55 . کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی (𝟐𝟏)، به ترتیب در «شرکت های سهامی» و «شرکت با مسئولیت محدود»، صحیح است؟

اختیاری است – اختیاری است.

اجباری است. – اختیاری است.

اجباری است. – اجباری است.

اختیاری است. – اجباری است.

56 . مدیران در «شرکت های سهامی» و در «شرکت با مسئولیت محدود»، به ترتیب از بین چه کسانی انتخاب می شوند؟

غیر سهامداران – شرکا

سهامداران – شرکا و غیرشرکا

سهامداران – شرکا

سهامداران و غیرسهامداران – شرکا

57 . هر گاه تاجر ورشکسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

قابل فسخ

قابل ابطال

غیرنافذ

باطل

58 . اولین انتقال «برات» و «چک» به دیگری، به ترتیب از کدام طریق صورت می گیرد؟

ظهرنویس یا قبض و اقباض – ظهرنویسی یا قبض و اقباض

ظهرنویسی – ظهر نویسی

ظهرنویسی – ظهرنویسی یا قبض و اقباض

ظهرنویسی یا قبض و اقباض – ظهرنویسی

59 . کدام مورد در خصوص معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکم بطلان یا فسخ آن قرارداد انجام داده است، صحیح می باشد؟

در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است.

به هیچ وجه باطل نمی شود.

در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل می شود.

در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده، باطل می شود.

60 . ظهرنویس چک به هنگام ظهرنویس، در چک شرط عدم مسولیت نموده است. کدام مورد در خصوص این شرط، صحیح است؟

باطل است.

صحیح است و در مقابل همه دارندگان (مستقیم و غیرمستقیم)، قابل استناد است.

صحیح است، ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم، قابل استناد است.

قابل ابطال است.

اصول فقه

61 . كدام مورد، بيانكننده حكم تكليفي است؟

عين مستأجره بايد معين باشد.

عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است، رد نمايد.

متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

62 . كدام مورد، بيانكننده حكم وضعي است؟

وصي بايد برطبق وصاياي موصي رفتار كند.

عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد.

بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع ممكن نيست.

هر يك از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولايت دارند

63 . در كدام مورد، مخصص از نوع صفت است؟

هر صلح نافذ است، جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد.

هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد، ميتوان خواستگاري كرد.

هر يك از زن و مرد ميتواند براي عقد نكاح، وكالت به غير دهد.

هرگونه حفاري و كاوش، به قصد بهدست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي ممنوع است

64 . كدام مورد، داراي مفهوم وصف است؟

غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارد شده باشد.

ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است، غيرمنقول است.

از حيث احكام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.

نكاح مسلمه با غيرمسلم، جايز نيست.

65 . مطابق ماده310قانون مدني:اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست، منكر گردد، از تاريخ انكار در حكم غاصب است,با توجه به ماده 308 قانون مدني كه غصب را استيلاء بر حق غير به نحو عدوان معرفي كرده است،ماده 310ناظر به كدام مورد است؟

فرض قانوني

اماره قانوني

اصل عملي

اماره قضايي

66 . درباره استصحاب قهقري (مقلوب)، كدام مورد صحيح است؟

مطلقاً حجت است.

فقط در استنباط احكام، حجت است.

مطلقاً حجت نيست.

فقط در استنباط معاني الفاظ، حجت است.

67 . بعد از فروش سهم يكي از دو شريك مال غيرمنقول، دو حادثه رخ ميدهد: اقاله متبايعين و اخذ به شفعه توسط شفيع. اگر تاريخ اقاله و اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبيعه از آن چه كسي است؟

فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد.

شفيع اگر اقاله، معامله باشد.

مشتري اگر اقاله، معامله باشد.

شفيع اگر اقاله، معامله نباشد.

68 . مطابق اصل 36 قانون اساسي:حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنين برابر اصل 167 قانون اساسي:قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه.«... بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد »

ورود

تخصيص

حكومت

تخصص

69 . كدام مورد درخصوص اصالة الاباحه، صحيح است؟

بيانگر حكم ظاهري است و فقط در شبهات تحريمي جاري است.

بيانگر حكم واقعي است و فقط در شبهات تحريمي جاري است.

بيانگر حكم واقعي است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است.

بيانگر حكم ظاهري است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است.

70 . اصول لفظيه در كدام مورد، قابل استناد است؟

حكم عقل

اجماع

بناي عقلا

سنّت

71 . هرگاه دو معامله تعارض كنند، بهگونهاي كه تاريخ وقوع يكي از آن دو معلوم و ديگري نامعلوم باشد، دو معامله مزبور چه حكمي دارند؟

معاملهاي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، باطل ميباشد.

معاملهاي كه تاريخ وقوعش معلوم است، صحيح ميباشد.

معاملهاي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، صحيح ميباشد.

هر دو باطل ميباشند

72 . ماده 691 ق.م :« ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده، باطل است » ناظر به كدام دلالت است؟

دلالت تنبيه و ايماء به مدلول سياقي

دلالت اقتضاء به مدلول سياقي

دلالت اشاره به مدلول سياقي

دلالت اقتضاء و اشاره به مدلول سياقي

73 . ماده 195 ق.م:اگر كسي درحالِ مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله بهواسطه فقدان قصد باطل است»حال اگر گفته شود معامله صغير غيرمميز باطل است، حكم مزبور مستند به كداميك از اقسام قياس است؟

قياس اولويت

قياس معالفارق

قياس منصوص العلّة

قياس مستنبط العلّة

74 . كداميك از مواد قانوني زير، مفهوم ندارد؟

اطفال درصورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسئوليت كيفري هستند. (م 49 ق.م.ا)

اگر مبيع حيوان باشد، مشتري تا سه روز از حين عقد، اختيار فسخ معامله را دارد. (م 398 ق.م)

هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست، تملّك نمايد. (م 24 ق.م)

هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد، حق شفعه به وجود ميآيد.(م808 ق.م)

75 . كداميك از مواد قانوني زير، داراي مفهوم است؟

عاريه عقدي است جايز. (م 638 ق.م.)

بيع چيزي كه منفعت عقلايي ندارد، باطل است. (م 348 ق.م.)

زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود، هر تصرّفي را كه بخواهد بكند. (م 1118 ق.م.)

زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است، موجب حرمت ابدي است.(م 1054ق.م)

76 . درصورت مفهوم داشتن جمله شرطيهاي، دلالت آن بر انحصار سببيت، از كدام طريق ثابت ميشود؟

به واسطه وضع

از اطلاق كلام گوينده

با قرينه لفظي

به حكم عقل مستقل

77 . شرايط استعمال مجازي كداماند؟

قرينه صارفه و وجود علاقه بين معناي حقيقي و مجازي

وجود علاقه مشابهت بين معناي حقيقي و مجازي

صحت سلب و وجود قرينه معينه

عدم تبادر و وجود قرينه لفظي

78 . منظور از« شك »به عنوان يكي از اركان استصحاب، كدام مورد است؟

خصوص احتمال مساوي

وهم و احتمال مساوي

احتمال مساوي، ظن غيرمعتبر و وهم

ظن غيرمعتبر و احتمال مساوي

79 . بهموجب قراردادي، يكي از طرفين، متعهد به انجام كاري در يك بازه زماني معين شده است. چنانچه متعهد به تعهد خود در بازه مزبور عمل نكند و معلوم نباشد كه زمان تعيين شده، قيد تعهد بوده يا نه، روابط طرفين چگونه قابل تحليل است؟

متعهدله فقط ميتواند قرارداد را فسخ كند.

متعهدله فقط ميتواند خسارت بگيرد.

متعهدله فقط ميتواند متعهد را به انجام تعهد الزام كند.

متعهدله ميتواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگيرد.

80 . در تعارض اصل استصحاب با اصل تخيير، ب هترتيب، كدام اصل بر ديگري مقدم ميشود و از چه بابي؟

تخيير - حكومت

استصحاب - حكومت

تخيير -ورود

استصحاب- ورود

جزای عمومی و اختصاصی

81 . ملاك شركت در جرم، در قانون مجازات اسلامي چيست؟

مشاركت در عمليات اجرايي جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتكب

هركس عالماً، عامداً با ديگري در ارتكاب جرم مشاركت نمايد.

جرم ارتكابي مستند به عمل همه آنها باشد.

شركت در عمليات اجرايي جرم

82 . مسئوليت كيفري به علت رفتار ديگري، با كدام شرايط محقق ميشود؟

شخص بهطور قانوني، مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجة رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

شخص بهطور قانوني، مسئول اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگري، مرتكب تقصير شود.

شخص بهطور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ديگري، مرتكب تقصير شود.

شخص بهطور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگري، مرتكب تقصير شود.

83 . اصابت ميكند. ليكن « ج» تيري به سمت او شليك ميكند كه به علت اشتباه، به ،« ب» به قصد قتل « الف » -83 به كدام اتهام تحت تعقيب قرار ميگيرد؟ « الف » . مجنيعليه پس از درمان از مرگ نجات پيدا م يكند

جرم عقيم

شروع به جرم قتل عمدي

ايراد جرح و صدمات عمدي

جنايت خطي محض

84 . كداميك از قوانين زير، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا ميشود؟

قانوني كه مدت زمان مرور زمان تعقيب را افزايش دهد.

قانوني كه مدت زمان تحتنظر متهمان را كاهش دهد.

قانوني كه مدت زمان اعتراض به قرار تعليق تعقيب را كاهش دهد.

قانوني كه مدت زمان اعلام عقيده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزايش دهد.

85 . چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، كداميك از موارد زير، صحيح است؟

شاكي مطلقاً نميتواند گذشت كند.

شاكي ميتواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند.

اگر جرم از حقوقالناس و شرعاً قابل گذشت باشد، شاكي ميتواند گذشت كند.

شاكي ميتواند بهطور مشروط گذشت كند، دراينصورت، متهم با قرار تأمين مناسب آزاد ميشود.

86 . در جرايم مستوجب حد، مرتكب با كدام شرايط زير، مسئول است؟

علاوه بر داشتن علم و قصد، مرتكب درصورتي مسئوليت كيفري دارد كه به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه و متوجه باشد.

علاوهبر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب عمل مجرمانه احراز و مرتكب حايز شرايط عامه تكليف باشد. علاوهبر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب عمل مجرمانه احراز و مرتكب حايز شرايط عامه تكليف باشد. علاوهبر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب عمل مجرمانه احراز و مرتكب حايز شرايط عامه تكليف باشد. علاوه بر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب عمل مجرمانه احراز و مرتكب حايز شرايط عامه تكليف باشد.

علاوه بر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب جرم احراز و مرتكب به حرمت شرعي آگاه ومتوجه باشد.

علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت كيفري، به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.

87 . كدام مورد درخصوص مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است،صحيح است؟

به تدابير جايگزين مجازات محكوم ميگردند.

به كيفر جايگزين مجازات حبس محكوم ميشوند.

به علت ارتكاب عمل حرام، به نظر قاضي محكمه تعزير ميشوند.

به علت حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قابل تعقيب و مجازات نميباشند

88 . ارتكاب كداميك از جرايم زير، در دوران تعليق مجازات، موجب لغو محكوميت تعليقي نميشود؟

قتل غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي

تعزير درجه 7

ايراد ضرب عمدي

شرب خمر

89 . امكان تبديل مجازات حبس به نظارت الكترونيكي، در كدام جرايم و با چه شرايطي وجود دارد؟

تعزيرات درجه 6 تا 8 فقدان سوءسابقه كيفري مؤثر

تعزيرات درجه 3 تا 8 جلب رضايت مجني عليه

تعزيرات درجه 5 تا 8 جبران ضرر و زيان

تعزيرات درجه 4 تا 8 جبران ضرر و زيان

90 . اگر كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث بميرد، وصف جنايت چيست؟

عمدي

شبه عمدي

خطاي محض

در حكم شبه عمدي

91 . در كداميك از جرايم زير، صرف وجود شبهه، موجب عدم تحقق جرم ميشود؟

قذف

زناي محصنه

سرقت حدي

محاربه

92 . هماهنگي قبلي در مقابل مغازه قرار « ب» پس از سرقت از مغازه جواهرفروشي، براي فرار از اتومبيلي كه « الف » -92 صحيح است؟ ،« ب» داده است، استفاده و با راندن آن متواري ميشود. كدام مورد درخصوص اقدام ،« ب»صحيح است؟

معاونت در فرار است.

مشاركت در سرقت است.

معاونت در سرقت است.

جرم نميباشد.

93 . اگر جنايت بهعلت حساسيت زياد موضع اصابت (مثلاً ورود صدمه به گيجگاه) اتفاق افتد، در كدام شرايط قتل عمدي ثابت ميشود؟

اقدام مرتكب معمولاً كشنده نباشد، ولي به علت حساسيت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهي وتوجه او نيز اثبات نگردد.

جنايت به علت وضعيت خاص زماني و مكاني و به دليل وضعيت خاص مجني عليه واقع شده و مرتكب به آن،آگاه و متوجه باشد.

حساسيت زياد موضع آسيب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهي و توجه مرتكب اثبات گردد.

جنايت به علت وضعيت خاص مجني عليه واقع شده و مرتكب به آن، آگاه و متوجه باشد

94 . تحريك مردم به درگيري با نيروهاي دولتي، با انگيزه اصلاح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرمي است؟

جرم عمومي

جرم سياسي

درصورت مؤثر بودن، جرم عمومي

جرم نظامي

95 . « الف »ساختمان مسكوني متعلق به« ب»را به عنوان مال متعلق به خود، به شخص« ج»ميفروشد. اين اقدام، حايز كدام عنوان جزايي زير است؟

كلاهبرداري، فقط

انتقال مال غير، فقط

كلاهبرداري و انتقال مال غير

معامله معارض، فقط

96 . « الف »با توهين به شخص« ب»او را زنازاده مينامد« الف »مرتكب چه جرم يا جرايمي شده است؟

قذف و توهين

توهين

قذف و افترا

قذف و نشر اكاذيب

97 . كارمند دولت، وجوهي را كه اشتباهاً به حساب او در بانك واريز شده، برداشت مينمايد. او به كدام اتهام،قابل تعقيب كيفري است؟

تحصيل مال از طريق نامشروع

اختلاس

تصرف غيرقانوني اموال دولتي

هيچ اتهامي

98 . مفهوم دشمن از نظر قانونگذار، به چه كساني اطلاق ميشود؟

كسانيكه با سلاح گرم يا سرد، به صورت دسته جمعي به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند.

كسانيكه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات طبقهبندي شده را در اختيار دولت خارجي قرار دهند.

نظاميان مسلح بيگانه كه در قلمرو حاكميت دولت جمهوري اسلامي دستگير شوند.

اشرار و گروههايي كه قصد براندازي نظام جمهوري اسلامي را داشته باشند.

99 . كداميك از تعاريف زير، تعريف قانوني قاچاق كالا و ارز محسوب ميشود؟

هر اقدامي كه موجب كسر ارزش مال موضوع درآمد دولت يا كالاهاي ممنوعالصدور و ممنوع الورود گردد.

هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد.

ورود و خروج كالا و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمركي

ورود يا صدور كالا و ارز بدون اخذ مجوز قبلي از مرجع ذيربط قانوني

100 . اگر كسي با حضور و معرفي خود بهعنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمي را به جاي او امضا كند و ثمن معامله را دريافت نمايد، مرتكب كداميك از جرايم زير شده است؟

استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري

جعل سند رسمي و كلاهبرداري

جعل و استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري

كلاهبرداري

آیین دادرسی کیفری

101 . معاینه پزشکی در مورد افراد تحت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آید؟

فقط شخص تحت نظر – پزشک تعیین شده توسط دادستان

شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی – پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی

شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی – یکی از پزشکان به تعیین دادستان

ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر – پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری

102 . در جرایم تعزیری درجه شش، تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین توسط دادگاه تجدیدنظر استان، در کدامیک از موارد زیر، ضروری است؟

حکم مورد اعتراض، متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد.

در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد.

در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقاَ ضروری است.

حکم مورد اعتراض، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.

103 . کدام یک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا، صحیح است؟

در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت زیان دیده، توسط بازپرس

در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست، در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، توسط دادستان

حسب مورد، در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواست

در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست، در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی

104 . در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، واقع در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف کدام است؟

شعب تشخیص دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

دادگاه کیفری یک هم عرض

دادگاه تجدیدنظر همان استان

105 . قرار رسیدگی، توسط کدام مرجع قضایی و در چه مواردی صادر می شود؟

حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو – وقتی که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد.

دادگاه کیفری یک – آنگاه که پرونده «به طور مستقیم» رسیدگی می کند.

حسب مورد، دادگاه کیفری یک یا دو – هرگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا، خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد.

4) دادگاه کیفری یک – هرگاه به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد.

106 . کدام یک از قرارهای بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحیه طرفین پرونده قابل اعتراض نیست؟

ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی

منع تعقیب

عدم صلاحیت

موقوفی تعقیب

107 . دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با صدور قرار نیابت قضایی، انجام تحقیقات در خصوص اتهامی را از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان درخواست می کند و در دادسرای اصفهان، قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم صادر می شود. دادستان و دادگاه کدام شهرستان، تکلیف اظهارنظر در مورد قرار تأمین صادره و همچنین رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را برعهده دارد؟

دادستان اصفهان – دادگاه اصفهان

دادستان تهران – دادگاه تهران

دادستان تهران – دادگاه اصفهان

دادستان اصفهان – دادگاه تهران

108 . مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره توسط بازپرس، کدام است و طبق کدام قانون یا مقررات رسیدگی می کند؟

دادگاه حقوقی – طبق مقررات اجرای احکام کیفری

دادگاه کیفری دو – طبق مقررات اجرای احکام کیفری

دادگاه کیفری دو – طبق مقررات اجرای احکام مدنی

دادگاه حقوقی – طبق مقررات اجرای احکام مدنی

109 . تشکیل جلسه مقدماتی برای کدام یک از مراجع قانونی زیر، الزامی است؟

دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک و دادگاه انقلاب در موارد تعدد قاضی

فقط دادگاه کیفری یک

فقط دادگاههای کیفری یک و دو

کلیه دادگاه های کیفری و نظامی

110 . در خصوص درخواست اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به درخواست محکوم علیه، چه اقدامی انجام می دهد؟

موارد نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده حکم قطعی را تعیین و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به دیوان ارسال و یا اینکه حکم صادره را ابرام می کند.

رأی دادگاه صادر کننده حکم قطعی را ابرام یا نقض می کند

حسب مورد، درخواست اعاده دادرسی را تجویز یا قرار رد صادر می کند.

فقط در خصوص ص حیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی، رسیدگی می کند و در صورت احراز نقض قواعد ص حیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می دارد.

111 . اعتبار و ضمانت اجراي تحقيقات و اقداماتي كه توسط ضابط فاقد كارت ويژه ضابطان دادگستري صورت مي گيرد، كدام است؟

ممنوع و از نظر قانوني بي اعتبار است و موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

از نظر قانوني معتبر است، ليكن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي را دربر دارد.

ممنوع و از نظر قانوني بي اعتبار است و موجب محكوميت به حبس از يك ماه تا شش ماه است.

112 . در مرحله تحقيقات مقدماتي، سلب حق همراه داشتن وكيل و همچنين عدم تفهيم اين حق به متهم، چه آثاري را دربر دارد؟

به ترتيب، بي اعتباري تحقيقات انجام شده و مجازات انتظامي درجه چهار مقام قضايي را دربر دارد.

فقط منجر به بي اعتباري تحقيقي است كه بدون حضور وكيل صورت پذيرفته است.

به ترتيب، موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه مقام قضايي است.

فقط بي اعتباري كل تحقيقات مقدماتي را سبب ميشود.

113 . حسب نوع ابلاغ، مهلت واخواهي نسبت به احكام غيابي كيفري چند روز است و مرجع رسيدگي به درخواست واخواهي، كدام دادگاه است؟

ابلاغ واقعي:20روز از تاريخ اطلاع - ابلاغ قانوني:10روز از تاريخ ابلاغ -دادگاه تجديدنظر استان

ابلاغ واقعي:10روز از تاريخ ابلاغ - ابلاغ قانوني:20روزاز تاریخ اطلاع_دادگاه تجدید نظر استان

ابلاغ واقعی:20روز از تاریخ ابلاغ-ابلاغ قانونی:20روز از تاریخ اطلاع-دادگاه صادرکننده حکم غیابی

ابلاغ واقعي:10روز از تاریخ ابلاغ-ابلاغ قانونی:10روز از تاریخ اطلاع-دادگاه صادرکننده حکم غیابی

114 . درموارديكه احاله پرونده كيفري به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي لازم باشد، به ترتيب، بنا به درخواست و تجويز كداميك از مراجع و يا مقامات زير، احاله صورت ميپذيرد؟

ديوانعالي كشور رئيس حوزه قضايي مبدأ

شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان رئيس حوزه قضايي مبدأ

شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان دادستان محل وقوع جرم

ديوانعالي كشور رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور

115 . متهمي با صدور قرار كفالت، به علت عجز از معرفي كفيل بازداشت شده است. در همان روز، بعد از اتمام وقت اداري، يكي از آشنايان وي با ارائه سند مثبت ملائت، تقاضاي كفالت از متهم را ميكند. كدام موردصحيح است؟

مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك، درصورت وجود شرايط قانوني، مكلف به پذيرش آن و صدور قرار قبولي كفالت است

با توجه به اتمام وقت اداري، بررسي تقاضا و احياناً صدور قرار قبولي، به او.ل وقت اداري روز بعد موكول م يشود.

به علت عدم دسترسي به پرونده متهم، قاضي كشيك فاقد مجوز قانوني براي پذيرش تقاضا است.

پذيرش تقاضاي مذكور از سوي قاضي كشيك، منوط به كسب موافقت بازپرس پرونده است.

116 . كداميك از موارد زير، از موجبات شروع به رسيدگي در دادگاههاي كيفري نيست؟

قرار جلب به دادرسي صادره توسط دادگاه

ادعاي شفاهي دادستان

قرار جلب به دادرسي صادره توسط بازپرس

كيفرخواست دادستان

117 . قرار توقف تحقيقات، در كداميك از جرايم و با وجود چه شرايطي صادر ميشود؟

جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم، عليرغم شناسايي دستگير نشود

جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود.

جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشود.

كليه جرايم تعزيري مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشود.

118 . حداكثر زمان بازداشت متهم در جرايم مستوجب سلب حيات، چقدر است؟

دو سال، فقط درصورت صدور قرار بازداشت موقت

دو سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشت

يك سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشت

سه سال، درصورت صدور قرار بازداشت موقت و يكسال در ساير قرارهاي منتهي به بازداشت

119 . در كداميك از موارد زير، حضور وكيل داراي تابعيت خارجي در دادگاههاي نظامي تجويز شده است؟

در كليه موارد، بهاستثناي جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي با موافقت دادستان نظامي استان

در كليه موارد، با موافقت رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح

در هيچ كدام از موارد. مشمول صلاحيت دادگاههاي نظامي

درصورتيكه در تعهدات بينالمللي، به اين موضوع تصريح شده باشد.

120 . چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب شود، در موارد لزوم پرداخت ديه توسط بيتالمال، چه اقدامي صورت ميگيرد؟

پرونده بدون كيفرخواست و با دستور دادستان، براي صدور حكم مقتضي در مورد ديه به دادگاه صالح ارسال ميشود.

دادسرا دراينخصوص تكليفي ندارد و خواهان ديه بايد دادخواست مطالبه ديه را به دادگاه حقوقي تقديم كند.

پرونده بدون كيفرخواست و با دستور دادستان، براي تعيين تكليف نزد رئيس كل دادگستري استان ارسال ميشود.

ديه به دستور مستقيم دادستان محل وقوع جنايت، از بيتالمال برداشت و پرداخت ميشود.